Het nieuwe regeerakkoord: de belangrijkste plannen op financieel vlakHet heeft een poos geduurd, maar de kogel is eindelijk door de kerk: Nederland heeft een nieuw kabinet. Na lange onderhandelingen presenteerden de VVD, ChristenUnie, D66 en het CDA recentelijk het nieuwe regeerakkoord. Wat zijn de belangrijkste plannen van de kersverse coalitie op financieel vlak? En wat betekent dat voor uw portemonnee? In dit artikel zetten we de belangrijkste kabinetsplannen voor u op een rijtje.

Veranderingen hypotheekrenteaftrek

Het nieuwe kabinet gaat vanaf 2020 de hypotheekrenteaftrek flink verlagen. De coalitie zal de aftrek vanaf 2020 in vier stappen van drie procentpunten verlagen naar een maximum van bijna 37 procent. Dit is het normale tarief van de nieuw in te voeren 'vlaktaks'. Het tweede, hoge tarief zal vanaf 2020 49,5 procent bedragen. Dit tarief blijft van toepassing op inkomens vanaf de huidige grens voor de vierde schijf. Die bedraagt 68.600 euro.

Lastenverzwaring voor uitbetaalde huizenbezitters

Het nieuwe kabinet introduceert ook een lastenverzwaring voor huizenbezitters die hun hypotheek al helemaal hebben afgelost. Het eigenarenforfait neemt de vorm aan van een percentage van de WOZ-waarde dat huizenbezitters die hun woning al hebben afgelost moeten gaan betalen. Het idee achter deze maatregel: het eigen huis is een inkomstenbron omdat iemand met een afgeloste hypotheek geen woonlasten meer heeft. Na felle kritiek van zowel burgers als enkele partijcoryfeeën van VVD en CDA op deze ‘aflosboete’, is de maatregel op het laatste moment wel nog wat verzacht. De invoering van het forfait wordt uitgesmeerd over een langere periode (20 in plaats van 30 jaar) en zal in kleinere stappen gebeuren dan aanvankelijk was gepland. 

Laag btw-tarief van 6 naar 9 procent

Het nieuwe kabinet sleutelt ook aan de btw. Het lage btw-tarief wordt namelijk verhoogd van 6 naar 9 procent. Het lage btw-tarief geldt bijvoorbeeld voor producten als voedingsmiddelen, water en boeken. Daarnaast wordt het ook gehanteerd voor verscheidene diensten. Niet alleen de boodschappen bij uw buurtsuper, maar ook een kappersbezoek, het bijwonen van een concert of theatervoorstelling en een reparatie aan uw fiets of auto worden voortaan dus ietsje duurder.

Belastinghervormingen

De plannen van het nieuwe kabinet voorzien ook in een aanpassing van het belastingstelsel. De belangrijkste verandering is de introductie van een vlaktaks. Dit was vooral een belangrijk agendapunt van het CDA. De hervorming voegt de eerste drie belastingschijven samen tot één basistarief. Hierdoor betalen alleen de mensen met een hoog inkomen een hoger tarief, terwijl voor de rest van de Nederlanders een uniform belastingtarief ontstaat. Het basistarief is vastgesteld op 36,93 procent. Het hoge tarief, dat zal gelden voor jaarinkomens boven de 68.600 euro, bedraagt 49,5 procent. De belastinghervorming is vooral gunstig voor de middeninkomens. Duurzaamheid is ook een prominent agendapunt van het nieuwe kabinet. Dit komt onder meer tot uiting in een lichte verhoging van de milieubelastingen.

Doorbetaling bij ziekte

Kleine en middelgrote bedrijven zijn vaak terughoudend bij het aannemen van vaste medewerkers. Om vaste dienstverbanden in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren, gaat het kabinet de doorbetaling bij ziekte beperken tot een jaar. Vanaf het tweede jaar moeten werkgever en werknemer de kosten delen. De grens die wordt genoemd voor kleine bedrijven is 20 werknemers. Bedrijven met meer personeel moeten hun mensen bij ziekte gewoon 2 jaar lang blijven doorbetalen.

Meer koopkracht via toeslagen

Het nieuwe kabinet probeert de koopkracht van Nederlandse huishoudens grotendeels te repareren via het toeslagenstelsel. Zo reserveert de coalitie een half miljard extra om ook goedverdienende paren te laten delen in het maximale kindgebonden budget. Vooral voor modale eenverdieners met kinderen is dit een lucratieve maatregel. De wijziging levert die huishoudens op jaarbasis namelijk ruim 1100 euro extra op. Ook de kinderbijslag wordt met 85 euro per kind per jaar verhoogd, terwijl de afbouwgrens in de huurtoeslag voortaan minder abrupt verloopt. De hogere zorgverzekeringspremies zullen ten dele worden vergoed door een hogere zorgtoeslag voor mensen met lagere inkomens. Ouderen krijgen een extraatje in de vorm van een hogere ouderenkorting.

Afschaffen van de dividendbelasting

Het nieuwe kabinet zet ook een streep door de dividendbelasting. Door deze belasting af te schaffen, moet het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijker worden om zich in Nederland te vestigen. Voor Nederlandse bedrijven heeft het afschaffen van de dividendbelasting vooral administratieve voordelen. Doordat de ondernemingen geen belasting meer hoeven af te dragen over dividend, kunnen ze een groter deel van de winst direct uitkeren aan hun aandeelhouders. De boekhouding wordt bovendien een stuk minder omslachtig  

De meerderheid profiteert

Berekeningen wijzen uit dat de meeste Nederlanders financieel profiteren van het huidige regeerakkoord. 82 procent van de bevolking zal er naar verwachting op vooruit gaan. Onder werkenden ligt dit percentage zelfs nog een tikkeltje hoger. Als uw bruto maandsalaris minder dan 2800 euro bedraagt, gaat u er de komende vier jaar bijvoorbeeld gemiddeld zo’n 0,8 procent op vooruit. Ongeveer 0,6 procent van dat bedrag is een direct resultaat van de nieuwe kabinetsplannen. Modaal verdienende eenverdieners boeken de meeste winst. Zij eindigen tussen nu en 2021 opgeteld zo’n 8 procent in de plus ten opzichte van hun huidige situatie. Een deel van de gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden zal juist iets minder te besteden hebben. Mensen met een bescheiden oudedagsvoorziening hebben bijvoorbeeld te kampen met het probleem dat de pensioenen de afgelopen jaren nauwelijks meer zijn geïndexeerd. Volgens berekeningen van RTL Nieuws zullen circa 345.000 huishoudens er in de praktijk op achteruit gaan.

Het overzicht behouden met BankingTools

Het is op het eerste oog geen sinecure om alle beleidsmaatregelen uit het regeerakkoord te vertalen naar uw persoonlijke financiën. Een digitaal huishoudboekje als BankingTools biedt uitkomst. Met de features van BankingTools brengt u probleemloos alle veranderingen, bijvoorbeeld de gewijzigde toeslagbedragen en btw-tarieven of de beperking van de hypotheekrenteaftrek, overzichtelijk in kaart. Zo bent u altijd goed voorbereid op de aankomende veranderingen!